Connect with us

Iskalnik politeia.si

Aktualno

Vlada določila besedilo Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035

Foto: Twitter SV

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 ter jo poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: resolucija) je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju v sodobnem varnostnem okolju.

Praviloma se pripravi vsaka štiri leta, treba pa jo je pripraviti po izvedbi Strateškega pregleda obrambe, po sprejemu nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti ali ob nastopu drugih okoliščin, ki zahtevajo spremembo splošnih dolgoročnih okvirov za razvoj in vzpostavitev obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije.

Strateški pregled obrambe, ki ga je Ministrstvo za obrambo izvedlo leta 2016, je pokazal, da izzivi na področju finančnih, kadrovskih in materialnih virov, s katerimi se Slovenska vojska spoprijema že nekaj let, ob vse bolj nepredvidljivem in negotovem mednarodnem varnostnem okolju, ki ga opredeljuje leta 2019 sprejeta Resolucija o strategiji nacionalne varnosti, otežujejo razvoj Slovenske vojske v skladu s sprejetimi razvojno-usmerjevalnimi in planskimi dokumenti ter izvajanje zakonsko predpisanih nalog.

Zastavljeni dolgo- in srednjeročni razvojni cilji niso bili podprti s potrebnimi viri in pomembnimi strukturnimi prilagoditvami v Slovenski vojski, kar se kaže v večletni negativni oceni njene pripravljenosti in kritičnih ocenah zavezništva. Te ugotovitve in ocene so bile upoštevane pri pripravi novega programa za dolgoročno obdobje do leta 2035.

Spreminjanje mednarodnega varnostnega okolja in razsežnost ter hitrost tehnološkega razvoja zahtevajo pospešeno in obsežnejše konceptualno funkcionalno, strukturno in zmogljivostno posodabljanje Slovenske vojske, ki bo bistveno izboljšalo njeno sposobnost in učinkovitost delovanja v različnih vojaško-obrambnih in varnostnih scenarijih tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju. Izboljšanje sposobnosti in učinkovitosti Slovenske vojske v miru, krizi, izrednem stanju in vojni zahteva več ukrepov in sistemskih rešitev, ki jih opredeljuje resolucija, ter izboljšavo oz. nadgradnjo situacijskega zavedanja s povezano periodično oceno varnostnega okolja.

Razvoj Slovenske vojske do leta 2035 bo potekal v treh fazah. V prvi do vključno leta 2026, v drugi med letoma 2027 in 2030 ter v tretji med letoma 2031 in 2035. Izboljšanje pripravljenosti za vojaško obrambo bo stalnica celotnega razvoja.

Resolucija predvideva večfazni razvoj Slovenske vojske za: (1) pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerja razvoj Slovenske vojske v vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših vojaških zmogljivosti; (2) prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnjenega jedra prioritetnih sil in zmogljivosti vključno s cilji zmogljivosti zavezništva; (3) vzpostavitev prostorske organiziranosti Slovenske vojske kot izhodišča zmožnosti naraščanja sil Slovenske vojske tudi z uporabo novih oblik pogodbene rezerve; (4) krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime; (5) izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske zaradi posebnosti in omejitev vojaškega poklica, da bi se povečalo zanimanje za vojaški poklic in vojaško službo; (6) nadgradnjo sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter urjenja; (7) pripravo in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov.

Resolucija opredeljuje tudi možnost oblikovanja novih oblik pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske, ki bodo organizirane prostorsko, vodene z manjšim jedrom stalne sestave Slovenske vojske in umeščene v enotno strukturo poveljevanja in kontrole Slovenske vojske. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo do leta 2035 vključeval 10.000 pripadnikov, s končnim razmerjem najmanj 7.000 pripadnikov stalne in do 3.000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske. Ob nezadostnem zagotavljanju obsega stalne in rezervne sestave resolucija dopušča ponovno oceno smotrnosti uvedbe znanih ali nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti.

Posodobitev Slovenske vojske bo pomemben del sicer širšega procesa celovite krepitve sposobnosti obrambnega sistema, zato se bo to lahko urejalo tudi s posebnimi zakoni, ki bodo omogočali prevzemanje finančnih obveznosti tudi prek omejitev, ki jih določajo vsakoletni proračuni.

Nadaljnji razvoj temelji na projekciji postopnega doseganja dvoodstotnega BDP najpozneje do leta 2035. Z razvojnim zagonom pri vzpostavitvi vojaških zmogljivosti in krepitvijo bojnega značaja Slovenske vojske bo povečana obrambna sposobnost Republike Slovenije. V vse bolj negotovem in nepredvidljivem mednarodnem varnostnem okolju je to nujna in neizbežna ter odgovorna nacionalna ambicija. Hkrati je to pogoj za verodostojnost Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za mir, varnost in stabilnost v mednarodni skupnosti.

Izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti države ter družbe zahteva vztrajna ter usklajena politična in družbena prizadevanja, ki morajo izhajati iz zavedanja, da je učinkovita Slovenska vojska eden od osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in jamstvo njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Ohranjanje in krepitev obrambne sposobnosti ter odpornosti države pa sta temeljna državljanska odgovornost vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 ne nalaga novih finančnih obremenitev in neposredno ne ustvarja finančnih posledic.

Te bodo nastale na podlagi analize posameznih projektov in ukrepov v okviru šestletnih srednjeročnih obrambnih programov, ki jih sprejme vlada na predlog Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo dopolnjuje srednjeročni obrambni program vsaki dve leti. Sredstva se bodo zagotavljala z rednimi proračuni na državni ravni. Nekatere navedene ambicije so podprte s finančnimi sredstvi na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026.

Zdaj veljavno Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 je Državni zbor sprejel leta 2010.

 

Vir: GOV.SI

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...